BETINGELSER

TOMS WEBSHOP – SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Velkommen til Toms webshop. Det er vigtigt for os, at kvalitet og friskhed er i top. Dette princip holder vi stædigt fast i, og vi beder derfor om forståelse for, at enkelte varenumre kan være i restordre. 

Du kan ikke handle i Toms Web shop uden at acceptere nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser. Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du accepterer dem.

Kunder

Toms Webshop handler udelukkende med erhvervsdrivende. I øjeblikket håndterer Toms web-shop udelukkende bestillinger og leveringer i Danmark.

Ordrer og ordrebekræftelse.

Når Toms Webshop har modtaget kundens ordre, sender vi en ordrebekræftelse, og først herefter er der indgået en bindende aftale. Såfremt en enkelt vare er udsolgt, vil det fremgå af ordrebekræftelsen, ordren bliver effektueret uden den manglende vare og beløbet vil blive tilsvarende nedsat.

Levering

Ordrer leveres frit til det bestemmelsessted i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne, som kunden har angivet i ordren. For ordre på under 1.500 DKK ekskl. moms, skal der dog betales et leveringsgebyr på kr. 100,- ekskl. moms. 

Risikoen for varernes hændelige undergang overgår til Kunden ved levering. 

Toms Gruppen A/S estimerer normalt en leveringstid på op til 5 hverdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor Toms Gruppen A/S indflydelse. 

Toms Gruppen A/S orienterer hurtigst muligt kunden om en opstået forsinkelse og om, hvornår levering forventes. Toms Gruppen A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelse. 

I perioder, hvor dagstemperaturen overstiger 25 grader, leveres ikke, idet de høje temperaturer ødelægger chokoladen. Toms Gruppen A/S leverer ordren, så snart temperaturen tillader det. 

Ordrer leveres på hverdage i tidsrummet kl. 09:00 til kl. 17:00. Kunden er forpligtet til at kunne modtage ordren i dette tidsrum.

Priser og betaling

Alle priser i Toms Webshop er i danske kroner, ekskl. Moms, men inklusiv punktafgifter.

I Toms Webshop sker betalingen online med Dankort, Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Eurocard. Ved betaling med disse kort kan det hævede beløb ikke overstige det af kunden accepterede beløb.

Når kunden betaler med betalingskort trækker Toms Webshop først beløbet, når varerne sendes fra Toms Webshop.

Al datatransmission mellem Toms Webshop og NETS sker via SSL (Secure-Socket-Layer), det vil sige at data sendes krypteret til NETS, og det er således kun NETS, der kan læse dem. Hverken Toms Gruppen A/S eller andre har mulighed for at læse disse data.

Betaling kan også ske via faktura. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto ved køb på faktura. Fakturen vedlægges forsendelsen.

Bankoplysninger: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, København K, SWIFTKODE: DABDKKK, Reg. Nr.: 3100 Kontonummer.: 4001216015 IBAN: DK39 3000 4001 2160 15.

Reklamationer

Kunden er forpligtet til straks ved modtagelse af en leverance at undersøge de leverede varer med hensyn til leveret mængde, varernes tilstand, mangler m.v. Umiddelbart konstaterbare mangler skal kunden notere i forbindelse med sin kvittering på fragtsedlen. Reklamationer skal være Toms Gruppen A/S i hænde inden 5 hverdage fra levering. Herefter mister kunden retten til at fremsætte reklamationskrav. De varer, reklamationen vedrører, skal returneres til Toms Gruppen A/S for bekræftelse. Ved reklamation eller ved udeblevne leverancer kontakt venligst kundeservice på e-mail til e-shop@tomsgroup.com.

Fortrydelsesret

Kunden har ingen fortrydelsesret, fordi der er tale om handel mellem erhvervsdrivende.

Såfremt det måtte vise sig, at kunden er forbruger, er der kun fortrydelsesret på eventuelle køb af nonfood varer, idet der efter gældende ret ikke er fortrydelsesret ved køb af fødevarer.

En eventuel fortrydelsesret gælder i 14 dage fra kundens modtagelse af varen, og fortrydelsesretten er betinget af, at varen er ubeskadiget, og at varen ikke er taget i brug.

Erstatningsansvar

Med de modifikationer, der følger nedenfor, er kunden og Toms Gruppen A/S erstatningsansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

Toms Gruppen A/S’ ansvar for forsinkelse er begrænset til efterlevering så snart, det med rimelighed er muligt.

Toms Gruppen A/S’ ansvar for mangler er begrænset til omlevering inden rimelig tid.

Toms Gruppen A/S fraskriver sig ethvert ansvar for følgetab og indirekte tab, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, drifts- og avancetab.

Toms Gruppen er alene ansvarlig for skader som følge af farlige egenskaber/defekter ved de leverede produkter (produktansvar) for så vidt som der er tale om personskade eller skade på ting hos forbrugere.

Toms Gruppen A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen former for svind, som er opstået hos Kunden.

Toms Gruppen A/S accepterer ikke bøder eller gebyrer.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning gælder ikke, såfremt Toms Gruppen A/S har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Force Majeure

Såfremt kunden eller Toms Gruppen A/S ikke kan overholde deres forpligtelser i henhold til den indgåede aftale på grund af begivenheder, der henregnes til force majeure, hvorved forstås krig, oprør og indre uroligheder, blokader, offentlig beslaglæggelse, ind- og udførselsforbud, naturkatastrofer, generalstrejke, lockout, strejke, alvorlig råvaremangel og brand, skal ingen af parterne være pligtig til at betale skadeserstatning.

Såfremt kunden eller Toms Gruppen A/S ønsker at påberåbe sig force majeure, skal denne part senest 5 (fem) dag efter force majeure-begivenhedens indtræden skriftligt give meddelelse herom til den anden part. Denne meddelelse skal indeholde oplysninger om force majeure-begivenhedens karakter og, om muligt, den effekt, begivenheden forventes at have på denne parts forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.

Såfremt en force majeure-begivenhed har varet i tre måneder, skal både kunden og Toms Gruppen A/S være berettiget til at træde tilbage fra den indgåede aftale og lade den ophøre med omgående virkning ved skriftlig meddelelse herom til den anden part

Toms Gruppen A/S kontaktinformation e-shop@tomsgroup.com.
Såfremt du har yderligere spørgsmål eller ønsker at få adgang til at gennemgå dine Personlige Data, bedes du skriftligt kontakte

Rettigheder

Indholdet af Toms Webshop kan være beskyttet af enerettigheder. Erhvervsmæssig brug af beskyttet materiale kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Toms Gruppen A/S.

Vores brands er af største betydning for os, og derfor bruger vi megen energi og mange ressourcer på at beskytte dem. Vi overvåger krænkelser af vores varemærker og følger op over for personer eller virksomheder, der ikke respektere vore rettigheder – om nødvendigt ad rettens vej.